Pages

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் இத்தளத்திற்க்கு வரும் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் வருகை தந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி மீண்டும் வருக....
கவிதைகள்
கட்டுறைகள்
சமையல் குறிப்புகள்
சமையல் ரெசிபிகள்
மருத்துவம்
ஆரோக்கியம்
தகவல்கள்
பாடல்வரிகள்
செய்திகள்
துணுக்குகள்
வீடியோக்கள்
வீட்டு உபயோகக் குறிப்புகள்


தத்துவங்கள்!
ஜோக்குகள்(நகைச்சுவை)
கடிகள் மற்றும் பல தகவல் பதிவுகள்

வருக வருக மீண்டும் வருக

center

சனி, அக்டோபர் 22, 2011

20 Pain Killers in your Kitchen20 Painkillers in Your Kitchen

Make muscle pain a memory with gingerCure a toothache with cloves

Got a toothache and can’t get to the dentist? Gently chewing on a clove can ease tooth pain and gum inflammation for two hours straight, say UCLA researchers. Experts point to a natural compound in cloves called eugenol, a powerful, natural anesthetic. Bonus: Sprinkling a ¼ teaspoon of ground cloves on meals daily may also protect your ticker. Scientists say this simple action helps stabilize blood sugar, plus dampen production of artery-clogging cholesterol in as little as three weeks.Erase earaches with garlic

Painful ear infections drive millions of Americans to doctors’ offices every year. To cure one fast, just place two drops of warm garlic oil into your aching ear twice daily for five days. This simple treatment can clear up ear infections faster than prescription meds, say experts at the University of New Mexico School of Medicine. Scientists say garlic’s active ingredients (germanium, selenium, and sulfur compounds) are naturally toxic to dozens of different pain-causing bacteria. To whip up your own garlic oil gently simmer three cloves of crushed garlic in a half a cup of extra virgin olive oil for two minutes, strain, then refrigerate for up to two weeks, suggests Teresa Graedon, Ph.D., co-author of the book, Best Choices From The People’s Pharmacy. For an optimal experience, warm this mix slightly before using so the liquid will feel soothing in your ear canal.

Chase away joint and headache pain with cherries

Latest studies show that at least one in four women is struggling with arthritis, gout or chronic headaches. If you’re one of them, a daily bowl of cherries could ease your ache, without the stomach upset so often triggered by today’s painkillers, say researchers at East Lansing ’s Michigan State University . Their research reveals that anthocyanins, the compounds that give cherries their brilliant red color, are anti-inflammatories 10 times stronger than ibuprofen and aspirin. “Anthocyanins help shut down the powerful enzymes that kick-start tissue inflammation, so they can prevent, as well as treat, many different kinds of pain,” explains Muraleedharan Nair, Ph.D., professor of food science at Michigan State University . His advice: Enjoy 20 cherries (fresh, frozen or dried) daily, then continue until your pain disappears.

Fight tummy troubles with fish

Indigestion, irritable bowel syndrome, inflammatory bowel diseases...if your belly always seems to be in an uproar, try munching 18 ounces of fish weekly to ease your misery. Repeated studies show that the fatty acids in fish, called EPA and DHA, can significantly reduce intestinal inflammation, cramping and belly pain and, in some cases, provide as much relief as corticosteroids and other prescription meds. “EPA and DHA are powerful, natural, side effect-free anti-inflammatories, that can dramatically improve the function of the entire gastrointestinal tract,” explains biological chemist Barry Sears, Ph.D., president of the Inflammation Research Foundation in Marblehead , MA . For best results, look for oily fish like salmon, sardines, tuna, mackerel, trout and herring.

Prevent PMS with yogurt

Tame chronic pain with turmeric

End endometrial pain with oats

Soothe foot pain with salt

Prevent digestive upsets with pineapple

Relax painful muscles with peppermint

Give your back some TLC with grapes

Wash away pain injuries with water

Whether it’s your feet, your knees or your shoulders that are throbbing, experts at New York ’s Manhattan College , say you could kick-start your recovery in one week just by drinking eight 8-ounce glasses of water daily. Why? Experts say water dilutes, and then helps flush out, histamine, a pain-triggering compound produced by injured tissues. “Plus water is a key building block of the cartilage that cushions the ends of your bones, your joints’ lubricating fluid, and the soft discs in your spine,” adds Susan M. Kleiner, Ph.D., author of the book, The Good Mood Diet. “And when these tissues are well-hydrated, they can move and glide over each other without causing pain.” One caveat: Be sure to measure your drinking glasses to find out how large they really are before you start sipping, she says. Today’s juice glasses often hold more than 12 ounces, which means five servings could be enough to meet your daily goal.

Heal sinus problems with horse radish

Beat bladder infections with blueberries

Heal mouth sores with honey

Fight breast pain with flax

Cure migraines with coffee

Tame leg cramps with tomato juice
கருத்துகள் இல்லை:

உங்கள் கருத்து!

தளம் பார்த்த அனைவரும் உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும். நன்றி

அன்புடன்